Očinski dopust

Novo pravo u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora odnosi se na očinski dopust koji je uređen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, koji je stupio na snagu 1. kolovoza 2022. godine.

Izmjenama zakona nacionalno zakonodavstvo usklađeno je s Direktivom Europskog parlamenta i Europskog vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika.

Očinski dopust može koristiti zaposleni ili samozaposleni otac od dana rođenja djeteta sve do šestog mjeseca djetetova života.

Trajanje očinskog dopusta ovisi o broju rođene djece:

  • 10 radnih dana za jedno dijete
  • 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece.

Naknada plaće za vrijeme korištenja prava na očinski dopust iznosi 100% od osnovice utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju te se isplaćuje na teret sredstava državnog proračuna.

Otac nije obvezan koristiti pravo na očinski dopust, ali poslodavci moraju poštivati odluku oca ako ga odluči koristiti. Očinski dopust odobrava se neovisno o bračnom ili obiteljskom statusu oca.

UVJETI
Očinski dopust koristi se u neprekinutom trajanju pod uvjetom da u isto vrijeme i za isto dijete otac ne koristi jedno od prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora.

Pravo oca na očinski dopust neovisno je o radnopravnom status majke i o tome koristi li majka rodiljni dopust.
Pravo na očinski dopust je neprenosivo te ga može koristiti isključivo zaposleni ili samozaposleni otac.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Zahtjev za priznavanje prava na očinski dopust podnosi se nadležnom regionalnom uredu odnosno područnoj službi HZZO-a prema mjestu prebivališta odnosno boravišta.
Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • potvrdu o plaći (ispunjenu od strane poslodavca) kojom će se obuhvatiti plaće i naknade plaće isplaćene na teret poslodavca u relevantnom 6-mjesečnom razdoblju koje prethodi mjesecu započinjanja traženog prava te
  • podatak o broju tekućeg računa na koji će se primati isplata
  • ime, prezime i OIB djetetu za kojeg se očinski dopust želi koristiti.

PISANA OBAVIJEST POSLODAVCU O NAMJERI KORIŠTENJA OČINSKOG DOPUSTA

Zaposleni otac obvezan je najmanje 15 dana prije dana korištenja očinskog dopusta pisano obavijestiti poslodavca o namjeri korištenja očinskog dopusta.

Otac od poslodavca se NE traži izdavanje pisane suglasnosti NITI poslodavac može prolongirati korištenje očinskog dopusta.

Novosti kod korištenja roditeljskog dopusta

Roditeljski dopust pravo je zaposlenog ili samozaposlenog roditelja koje se koristi nakon navršenih šest mjeseci života djeteta do osme godine života djeteta. Zaposleni i samozaposleni roditelji pravo mogu koristiti pojedinačno, naizmjenično, ali i istodobno, sukladno osobnom dogovoru.
Pravo na roditeljski dopust je u trajanju od:

  • 8 mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete
  • 30 mjeseci za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete.

Ukoliko roditeljski dopust koristi samo jedan roditelj, u tom slučaju trajanje roditeljskog dopusta skraćuje se za 2 mjeseca (6 mjeseci za prvo i drugo dijete, 28 mjeseci za blizance, treće i svako sljedeće dijete). Dva mjeseca roditeljskog dopusta su neprenosiva te se time uvažava mogućnost i pravo drugog roditelja da koristi dva mjeseca svog neprenosivog roditeljskog dopusta.

Uvodi se mogućnost da zaposleni ili samozaposleni otac može koristiti pravo na roditeljski dopust i u slučaju da majka djeteta nije zaposlena ili samozaposlena osoba, kako bi se očeve na korištenje roditeljskog dopusta. Uvjet je da majka nije koristila, odnosno nije ispunjavala propisane uvjete za korištenje prava na druge potpore (rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada, rodiljnu i roditeljsku brigu o novorođenom djetetu). Propisuju se i uvjeti korištenja prava na roditeljski dopust u slučajevima u kojima dijete roditeljima nije isto po redu rođenja: svaki roditelj može koristiti roditeljski dopust u polovici njegovog propisanog trajanja prema redu rođenja djeteta.

NAKNADA PLAĆE TIJEKOM KORIŠTENJA RODITELJSKOG DOPUSTA

Uvodi se mogućnost da zaposleni ili samozaposleni otac može koristiti pravo na roditeljski dopust i u slučaju da majka djeteta nije zaposlena ili samozaposlena osoba, kako bi se očeve na korištenje roditeljskog dopusta. Uvjet je da majka nije koristila, odnosno nije ispunjavala propisane uvjete za korištenje prava na druge potpore (rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada, rodiljnu i roditeljsku brigu o novorođenom djetetu). Propisuju se i uvjeti korištenja prava na roditeljski dopust u slučajevima u kojima dijete roditeljima nije isto po redu rođenja: svaki roditelj može koristiti roditeljski dopust u polovici njegovog propisanog trajanja prema redu rođenja djeteta.

Naknada plaća tijekom korištenja roditeljskog dopusta za prvih šest, odnosno prvih osam mjeseci iznosi 100% osnovice, a najviši iznos naknade povećan je na 7.500,13 kuna mjesečno (225,5% proračunske osnovice).
Povećana je i naknada za korištenje prava na rad s polovicom punog radnog vremena na 3.658,60 kuna (110 % proračunske osnovice).

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zaposleni roditelj obvezan je najmanje 30 dana prije početka korištenja roditeljskog dopusta odnosno nastanka promjene ili prije ponovnog uspostavljanja neiskorištenoga pripadajućeg prava pisano obavijestiti svog poslodavca o namjeri korištenja prava na roditeljski dopust.

Poslodavac je obvezan u roku od osam dana od dana zaprimanja obavijesti izdati pisanu suglasnost o iskazanoj namjeri zaposlenog roditelja, a koju zaposleni roditelj, prilaže uz zahtjev za rješavanje o pripadajućem pravu.

Ukoliko poslodavac ne postupi u skladu s navedenim i ne izda pisanu suglasnost, HZZO će zaposlenom roditelju donijeti rješenje kojim mu priznaje pravo s odgodom početka korištenja od 30 dana u odnosu na dan koji je zaposleni roditelj naznačio u obavijesti poslodavcu.

Država ima veliku ulogu u osiguranju društvenih uvjeta za veće uključivanje muškaraca u brigu od djeci. Uveden je očinski dopust u trajanju od samo 10 dana, što je minimum koji je Hrvatska dužna osigurati sukladno relevantnoj europskoj direktivi. Nadamo se da će se trajanje očinskog dopusta produljivati te pozivamo očeve da iskoriste svoje pravo na očinski dopust.